Audyt techniczny projektów PV

 

Audyt techniczny polega na analizie projektu instalacji fotowoltaicznej (projektu budowlanego, projektu instalacji elektrycznej, projektu trasy kablowej, projektu przyłącza do sieci elektroenergetycznej, projektu wykonawczego) pod kątem ewentualnych wad projektowych lub innych nieprawidłowości, ze szczególnym uwzględnieniem spełniania przez projekt założeń inwestora. Z tego powodu audyt techniczny rozpoczyna się od zapoznania naszych specjalistów z celami gospodarczymi inwestora i wizji lokalnej. Następnie projekt podlega dokładnej weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi normami technicznymi i technicznymi uwarunkowaniami wskazanymi w wydanych dla projektu decyzjach.

Nasi specjaliści ocenią prawidłowość i kompletność projektu oraz jego zgodność z celami inwestora, a także wskażą rozwiązania pozwalające na wyeliminowanie ewentualnych uchybień i osiągnięcie najwyższych parametrów wydajności instalacji przy minimalizacji kosztów. 

 

Projekt podlega technicznej ocenie na podstawie sporządzonych/wydanych dla projektu:

 • decyzji środowiskowej,
 • decyzji o warunkach zabudowy,
 • decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • warunkach przyłączenia do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego,
 • umowy o przyłączenie do sieci lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego,
 • oferty do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,oferty do aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • promesy koncesji na wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej,
 • map do celów projektowych, map glebowych, map zasadniczych, map ewidencyjnych.

Audyt techniczny składa się z :

 • audytu lokalizacji, wizji lokalnej, dokumentacji geodezyjnej i fotograficznej, analizy zgodności projektu budowlanego ze stanem istniejącym, analizy uzgodnień do projektu budowlanego,
 • badania umowy dzierżawy, umów służebności, sprawdzenia ksiąg wieczystych,
 • badania warunków środowiskowych, możliwości wprowadzenia zmian w decyzji środowiskowej,
 • badania warunków lokacyjnych (WZ lub MPZP), wskazaniem możliwości zoptymalizowania warunków zabudowy,
 • badania warunków przyłączenia i umowy przyłączeniowej, aneksów, oszacowania kosztów przyłączenia, optymalizacji uzgodnień technicznych,
 • badania uzgodnień do pozwolenia na budowę, projektu zjazdu, melioracji, etc.
 • badania projektu budowlanego, wskazania zagrożeń, optymalizacji kosztowej.