Development Projektów PV

Do tej pory wykonaliśmy dla naszych Klientów  ponad 140 projektów farm fotowoltaicznych od analizy gruntu do prekwalifikacji w aukcji OZE   oraz 16 projektów farm fotowoltaicznych  do 1 MW, których jesteśmy właścicielami.

W tegorocznej aukcji wzięliśmy udział z 8 naszymi projektami i 60 projektami naszych Klientów.

NA DEVELOPMENT PROJEKTU PV SKŁADA SIĘ:

Założenie SPVki

W imieniu Inwestora przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty potrzebne do zgłoszenia i rejestracji Spółki spółki celowej tzw. SPV  pod projekt i budowę farmy fotowoltaicznej do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Analiza planistyczna dla lokalizacji PV (naciśnij + by rozwinąć)

Przeprowadzamy pełną analizę planistyczno-środowiskową pod fotowoltaikę. Po wykonaniu analizy jesteśmy w stanie wyznaczyć, jak powinien przebiegać proces fotowoltaiczny oraz jakie decyzje administracyjne należy uzyskać.

Zakres analizy:

– Analizy zapisów dokumentów planistycznych, tj. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

– Występowania form ochrony przyrody;

 – Występowania korytarzy ekologicznych;  

– Analizy planów urządzenia lasów i uproszczonych planów urządzenia lasów; 

– Obszarów narażonych na niebezpieczeństwo podtopień;

– Obszarów występowania złóż;

– Kolizji z istniejącą lub planowana infrastrukturą techniczną np. elektroenergetyczną, gazową, drogową;

– Klas bonitacyjnych gruntów;

– Grunty z drenażem melioracyjnym;

– Klasyfikacja gruntów mineralnych oraz organicznych;

– Rzeźby terenu i ekspozycji;

– Zapisów audytu krajobrazowego;

Po  dogłębnej analizie działki jesteśmy w stanie wskazać dodatkowe zgody jakie należy uzyskać np.

– Zgody na usunięcia drzew lub krzewów (w tym przygotowania planu nasadzeń zastępczych);

– Zmiany przeznaczenia gruntów;

– Podział geodezyjny gruntów;

– Pozwolenie wodnoprawne;

– Zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub

– Inne potencjalnie wymagane zgody, pozwolenia lub decyzje, takie jak zgoda na umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym, decyzje zezwalające na lokalizację zjazdu. (zgodnie z art. 29. ustawy o drogach publicznych).

Decyzja decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wg ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Przygotowujemy KIP ( Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia) zgodnie z art. 62a ustawy ooś.  Procedurę monitorujemy aż do uzyskania prawomocnej Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla Inwestycji.

[fotografia po lewej]

Projekt 1 MW Lewice Inwestor: SIG Group Projekt: Sun Hunter Wykonawca: IMADIS

 

Warunki Zabudowy

W przypadku braku obowiązującego MPZP (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego) z zapisami dopuszczającymi lokalizowanie w terenie urządzeń dopuszczających wytwarzanie energii elektrycznej z PV bądź OZE dla terenu objętego zamierzeniem inwestycyjnym. Przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty ( wnioski, mapy, załączniki) do wykonania wniosku o wydanie Warunków Zabudowy w myśl ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym. Procedurę monitorujemy aż do uzyskania prawomocnej Decyzji o Warunkach Zabudowy dla Inwestycji.

 

Wniosek o warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

Procedurę przyłączenia Wytwórców do OSD ( Operatora Sieci Dystrybucyjnej)  reguluje  art. 7 ustawy Prawo Energetyczne . Przygotowujemy kompletną dokumentację do złożenia wniosku o warunki przyłączenia do lokalnego OSD ( Operatora Sieci Dystrybucyjnej) .

Na podstawie złożonego wnioski zostaną określone warunki przyłączenia i przygotowany projekt umowy o przyłączenia wraz z harmonogramem realizacji przyłączenia. Dokumenty te zawierają wszystkie przewidziane ustawą Prawo energetyczne szczegółowe informacje techniczne i ustalenia niezbędne do przyłączenia. W szczególności zawierają zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne obowiązki Stron, termin przyłączenia, ważność umowy.

 

Pozwolenia na Budowę

Przygotowujemy kompletny projekt budowlany  dla instalacji fotowoltaicznej który jest wykonywany wg wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz późniejszymi zmianami oraz zgodny Normami oraz Zasadami Wiedzy Technicznej i najlepszymi praktykami w branży fotowoltaicznej.

Projekt budowlany składa się z trzech części:

– PZT ( projekt zagospodarowania terenu)
– PAB (projekt architektoniczno-budowany)
– PT ( projekt techniczny ).

 

Na który w instalacjach fotowoltaicznych składa się :
– branża konstrukcyjna,
– branża elektryczna,
– branża drogowa,
– instalacja ppoż,
– instalacja telemechaniczna ( CCTV),
– instalacja odgromowa,

Celem dobrania odpowiednich komponentów dla instalacji fotowoltaicznych wykonujemy analizę produktywności na wybranych komponentach w programach PV SYST i PV SOL. Po analizie cen komponentów, uzysków energetycznych dla danej lokalizacji gdy zostaną wybranie komponenty przystępujemy do projektowania.

W Imieniu Inwestora pozyskujemy MDCP ( Mapę Do Celów Projektowych) w odpowiedniej skali oraz wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia, decyzje, uzgodnienia, postanowienia, zgody, zwolnienia, upoważnienia, licencje, itp. wynikających z Prawa Właściwego, niezbędne do uzyskania prawomocnej  decyzji Pozwolenia na Budowę. (PnB).

[fotografia po lewej]

PZT Projektu budowlanegp farmy fotowoltaicznej 145 MW „Zwartowo” Stigma Sp. z o.o.

 

Pozwolenie na Budowę/ Brak Sprzeciwu trasy kablowej

Budowa, przebudowa urządzeń infrastruktury, w tym energetycznej linii kablowej SN –  w zakresie zmiany trasy kabli – odbywa się na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego (Dz. U.  z 1994 r. Nr 89, poz.414 z późn.zm. do Dz.U. z 2020 r. poz. 148). Przepisy Prawa budowlanego (Pb) w art. 36a określają przypadki istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Zakres zmian do zatwierdzonego projektu.

W Imieniu Inwestora pozyskujemy MDCP ( Mapę Do Celów Projektowych) w odpowiedniej skali oraz wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia, decyzje, uzgodnienia, postanowienia, zgody, zwolnienia, upoważnienia, licencje, itp. wynikających z Prawa Właściwego, niezbędne do uzyskania prawomocnej  decyzji Pozwolenia na Budowę. (PnB) bądź uzyskanie Braku Sprzeciwu dla Zgłoszenia.

Prekwalifikacja do Aukcji OZE

Prekwalifikacja, a więc procedura oceny formalnej przygotowania do wytwarzania energii elektrycznej w danej instalacji, jest postępowaniem, w ramach którego – na mocy art. 90 ustawy OZE – stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 2. Potwierdzenie gotowości do wytwarzania w danej instalacji odnawialnego źródła energii Prezes URE potwierdza wydając zaświadczenie o dopuszczeniu do udziału w aukcji OZE.

W Imieniu Inwestora wykonujemy, kompletujemy, audytujemy dotychczasową dokumentację farmy fotowoltaicznej celem złożenia wniosku o prekwalifikację do aukcji OZE.

 

Koncesja na Wytwarzanie Energii Elektrycznej z OZE.

Na etapie składania wniosku o udzielenie koncesji inwestor powinien mieć już gotową instalację i dysponować dokumentacją potwierdzającą zakończenie inwestycji w postaci pozwolenia na użytkowanie instalacji.

W Imieniu Inwestora wykonujemy, kompletujemy, audytujemy dotychczasową dokumentację farmy fotowoltaicznej celem złożenia wniosku o wydanie Koncesji na Wytwarzanie Energii Elektrycznej z OZE.