Projekty budowlane

Przygotowujemy kompletny projekt budowlany  dla instalacji fotowoltaicznej który jest wykonywany wg wymagań Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz późniejszymi zmianami oraz zgodny Normami oraz Zasadami Wiedzy Technicznej i najlepszymi praktykami w branży fotowoltaicznej.

Projekt budowlany składa się z trzech części:

– PZT ( projekt zagospodarowania terenu),
– PAB (projekt architektoniczno-budowany),
– PT ( projekt techniczny).

Na który w instalacjach fotowoltaicznych składa się :
– branża konstrukcyjna,
– branża elektryczna,
– branża drogowa,
– instalacja ppoż,
– instalacja telemechaniczna ( CCTV),
– instalacja odgromowa.

Celem dobrania odpowiednich komponentów dla instalacji fotowoltaicznych wykonujemy analizę produktywności na wybranych komponentach w programach PV SYST i PV SOL. Po analizie cen komponentów, uzysków energetycznych dla danej lokalizacji gdy zostaną wybranie komponenty przystępujemy do projektowania.

W Imieniu Inwestora pozyskujemy MDCP ( Mapę Do Celów Projektowych) w odpowiedniej skali oraz wszelkie niezbędne pozwolenia, zezwolenia, decyzje, uzgodnienia, postanowienia, zgody, zwolnienia, upoważnienia, licencje, itp. wynikających z Prawa Właściwego, niezbędne do uzyskania prawomocnej  decyzji Pozwolenia na Budowę. (PnB).

Projekty dachowe – mikroinstalacje

Projekty dachowy – instalacje dla biznesu

Wykonujemy projekty dachowe dla biznesu. Projekt budowlany dachowy zaczynamy od wizji lokalnej, na której zaczynamy prace od ekspertyzy konstruktorskiej dachu oraz analizy rozpływów energii elektrycznej w sieci budynku. Wykonujemy kompleksowo całą usługę do uzyskania pozwolenia na budowę.

Składa się na nią :
– ekspertyza konstruktorska z której może wynikać konieczność wzmocnienia konstrukcji dachu,
– analiza rozpływów w sieci budynku, na jej podstawie staramy się dopasować moc instalacji do zapotrzebowania Inwestora aby wykorzystać wyprodukowaną energię elektryczną na potrzeby własne,

– optymalne dobranie sprzętów, analiza zacienienia obiektów znajdujących się na budynku,

– uzgodnienie instalacji PV w lokalnym OSD ( miejsce wpięcia, telemechanika)
– dostosowanie instalacji ppoż,

– wykonanie instalacji odgromowej,

Projekty instalacji fotowoltaicznych gruntowych do 1 MW
Projekty instalacji fotowoltaicznych gruntowych  wielkoskalowe

Wykonujemy projekty instalacji fotowoltaicznych gruntowych aż do uzyskania pozwolenia na budowę. Możemy się pochwalić około 600 uzyskanych pozwoleń na budowę do 1 MW a także instalacje większe takie jak 5 MW, 10 MW, 43 MW, 145 MW.