Jeśli Twoja działka spełnia warunki związane z dzierżawą pod inwestycję #pv, to już dziś skontaktuj się z #Sunhunter – zapraszamy do współpracy!

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej (czy to budowała własnej elektrowni słonecznej, czy dzierżawa terenu) należy zbadać, jakie jest przeznaczenie gruntu, na którym planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej. 

Może się okazać, że niezbędne będzie uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. 

Takiej decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej wymagają:  

–> użytki rolne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, 

–> zaliczone do klas I, II, III, IIIa, IIIb  użytki rolne klas IV, IVa, IVb, V i VI,

–> wytworzone z gleb pochodzenia organicznego,  

–> inne grunty rolne wskazane przez ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Niezależnie od tego, czy elektrownia będzie budowana na gruncie stanowiącym własność inwestora, czy na działce dzierżawionej, należy dokładnie zbadać stan prawny i właściwości nieruchomości. 

Przede wszystkim trzeba sprawdzić, czy działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? Jeżeli działka, na której planowana jest inwestycja, jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, należy sprawdzić postanowienia MPZP – czy pozwalają na lokalizację elektrowni pv na danym terenie. 

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może potrwać nawet kilka lat, co znacznie utrudnia podjęcie decyzji o inwestycji lub dzierżawie. 

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest wcześniejsze uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, co dodatkowo wiąże się z obowiązkiem uiszczenia należności (płatne jednorazowo) oraz opłat rocznych. Obowiązek taki powstaje od dnia faktycznego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, a wysokość należności i opłat rocznych często stanowi barierę dla podjęcia decyzji o inwestycji w fotowoltaikę.

UWAGA – nie jest możliwe wybudowanie elektrowni fotowoltaicznej na gruntach stanowiących użytki rolne klas I, II i III na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

Z punktu widzenia podjęcia decyzji o inwestycji w fotowoltaikę ważne jest, aby działka, na której ma być realizowana inwestycja, posiadała dostęp do drogi (w celu umożliwienia budowy i dalszej eksploatacji elektrowni). 

Rozważając własną inwestycję w elektrownię słoneczną lub dzierżawę gruntu warto również zwrócić uwagę na takie kwestie jak:  

–> nasłonecznienie (natężenie promieniowania słonecznego wyrażane na przykład w kWh/m2 na dzień, miesiąc czy rok); nasłonecznienie w Polsce waha się w przedziale od około 950 kWh/m2 /rok (województwo pomorskie i zachodniopomorskie) do około 1150 kWh/m2 /rok (województwo lubelskie, podkarpackie, małopolskie i świętokrzyskie),

–> zacienienie (np. budynek znajdujący się na sąsiedniej nieruchomości),

–> pochylenie (teren płaski lub nachylony w kierunku południowym).

Jesteś właścicielem gruntów klasy 4,5,6, przy linii średniego napięcia, bez MPZP i obszarów chronionych. Możesz zyskać 12000 zł netto/rocznie za dzierżawę 1 ha – skontaktuj się z SunHunter !